Foglalás
Bezár

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS
A jelen adatkezelési tájékoztató azt tartalmazza, hogy a Hotel & More Nostra Kft: (Székhelye: 1022 Budapest, Fillér utca 84/a, adószám: 27092666-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-348974) (a
továbbiakban: Adatkezelő) milyen módon, milyen céllal használja, valamint védi
vendégeinek, vagy leendő vendégeinek, üzleti partnereinek a személyes adatait.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
A Hotel & More Nostra Kft. üzleti tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, üzleti
partnerektől személyes adatokat kér, dolgoz fel, ezért a Jelen adatkezelési tájékoztató a
https://oxigenhotel.hu/ weboldal és az Oxigén Family Hotel****Superior mint adatforrás által
rögzített adatok adatkezelését szabályozza.
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://oxigenhotel.hu/adatekezelesiszabalyzat-html/ A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek
hatályba.
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Hotel & More Nostra Kft. Székhelye: 1022 Budapest, Fillér utca 84/a E-mail:
info@oxigenhotel.hu
Telefon: +36 30 147 04 91,

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az

4.
5.

6.

7.

uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek,
és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és
szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK TÖRVÉNYES JOGAI GDPR ÉRTELMÉBEN

1. Átlátható tájékoztatás
A GDPR által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva biztosítja az
Adatkezelő. Ennek megfelelően tájékoztatást ad az Adatkezelő írásban, elektronikus
formátumban, kérésre szóban is.
2. Saját adatokhoz való hozzáférés
Önnek jogában áll az Adatkezelőtől igazolást kérni arra vonatkozóan, hogy kezelnek e
Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben igen, kérheti az adatokhoz való
hozzáférését. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Ön kérelmére indokolatlan késedelem
nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.
3. Pontatlan adatok helyesbítése
Ön jogosult arra, hogy a pontatlanul vagy hiányosan tárolt személyes adatait
kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, vagy
egészítse ki az Adatkezelő.
4. Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérje a személyes adatainak törlését, amit az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti amennyiben az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
- az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljával összefüggésben már nincs
szükség
- Ön visszavonta a hozzájárulását, valamint nincs más jogalapja az Adatkezelőnek a
személyes adatok további kezelésére
- az adatkezelés jogszerűségének alapját az Adatkezelő jogos érdekei szolgáltatják,
amiről Ön azt állítja, hogy nincs az érdekeivel, jogaival és szabadságjogaival
szemben elsőbbséget élvező jogszerű indok az adatkezelésre
- az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés és ezt Ön ellenzi
- az Adatkezelő jogellenesen kezelte az Ön személyes adatait
- az Ön személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós, vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
- ha a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Személyes adatok törlésére nem kerülhet sor, ha az adatkezelés az alábbi indokok
miatt szükséges:

-

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából
személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából
népegészségügyi területet érintő közérdek alapján
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási, vagy statisztikai
célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
veszélyeztetné ezt az adatkezelést
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5

Az elfeledtetéshez való jog

-

-

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
6

Hozzájárulás visszavonása

Az Érintett az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, kérését info@oxigenhotel.hu e-mail címre a konkrét tevékenység
megjelölésével küldheti el.
Az Adatkezelő által már elvégzett adatkezelést a hozzájárulás visszavonása nem érinti.
7

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
-

-

-

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdekei
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés az Ön kérése alapján korlátozás alá esik, ebben az esetben
személyes adatait a tárolás kivételével csak az Ön külön hozzájárulása mellett lehet
kezelni, vagy:
-

Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
Más személy jogainak védelme érdekében, vagy
Az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Ilyen jellegű adatkezelési korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.
8. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek
korábban a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
-

-

-

Ön személyes hozzájárulását adta adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez,
vagy a személyes adatok különleges kategóriájának kezelésének tilalma nem
oldható fel az Ön személyes hozzájárulásával, amennyiben az uniós vagy
tagállami jog úgy rendelkezik,
illetve az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges,
Az adatkezelés automatizált módon történik

Az Adatkezelők közötti közvetlen adattovábbítás abban az esetben valósulhat meg, ha
a technikai háttér biztosítja az adatok védett átadását.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti az adattörléshez
(elfeledtetéshez) való jog gyakorlását.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem alkalmazható abban az esetben, ha
az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
9. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak az alábbi adatkezelési jogszerűségi rendelkezéseken alapuló
adatkezelés ellen:
- Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
- Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget

-

élveznek az Ön azon érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett fél
gyermek
Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik,
Ön személyes adatainak kezelése profilalkotási céllal történik, amennyiben hozzá
közvetlen üzletszerzés kapcsolódik.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor személyes adatait a továbbiakban az Adatkezelő e célból
ne kezelheti.
Az Ön tiltakozáshoz kapcsolódó jogaira az Adatkezelő az Önnel történő első
kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívja figyelmét és az erre vonatkozó
tájékoztatást minden információtól elkülönítve megjeleníti, illetve Ön automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja ezen jogát.
10. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve
joghatással járna, vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
A fenti jogait az alábbi esetekben nem gyakorolhatja:
-

-

Ha a döntés az Ön és az Adatkezelő közt fennálló szerződés megkötése vagy
teljesítése érdekében szükséges
Az automatizált folyamatot olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely
az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
intézkedéseket is megállapít
Valamint Ön kifejezett hozzájárulását adta az automatizált adatkezelésen alapuló
döntéshez.

Amennyiben az automatizált adatkezelésen alapuló döntés az Ön és az Adatkezelő
szerződéses jogviszonya, illetve az Ön személyes hozzájárulásán alapul, akkor az
Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön jogainak, szabadságainak és
jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve Önnek legalább azt a jogát, hogy az
Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, állsápontját kifejezze és a döntéssel
szemben kifogást nyújtson be.
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán
hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított
1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja,
ideértve, többek között, adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló
képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet
állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére
szolgáló eljárást.
e) az adatvédelmi elvek betartását
f) az intézkedések biztosítsák, hogy a szeméyles adatok az alapértelmezés szerint a
természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé illetéktelen
személyek számára.
Az adatkezelő konkrét adatbiztonsági intézkedései:
SSL titkosítás, egyéb programozási megoldások
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt
az adatvédelmi incidensről.
Az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell
az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Önt nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette Önt az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság,
miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e,
elrendelheti az Ön tájékoztatását.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A FELÜGYELETI HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55.
cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.
PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelő esetleges Önnel szemben elkövetett GDPR szabályok megsértése miatt az
Adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál élhet panasszal.
Amennyiben Ön másik EU tagállamban tartózkodik életvitelszerűen, jogában áll az érintett
ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni.
Az alábbi linken találja az illetékes Felügyeleti Hatóságok nevét és elérhetőségeit:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm
Amennyiben Ön Magyarországon, vagy EU-n kívüli országban életvitelszerűen tartózkodik,
az alábbi Felügyeleti Hatósághoz fordulhat panaszával:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu/
HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG GYAKORLÁSA VALAMELY
ADATKEZELŐVEL VAGY ADATFELDOLGOZÓVAL SZEMBEN:

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése folyamán nem megfelelően jártunk
el ezzel megsértettük az Ön GDPR szerinti jogait, bírósági jogorvoslatra jogosult.
Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az
Adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti EU tagállam bírósága előtt kell megindítani. Ilyen
eljárás megindítható az Ön tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt is.
A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. Törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51.§-2:54.§) foglaltak, valamint
az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók.
GDPR SZABÁLYZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKBEN AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINKEN
KERESHETI AZ ADATKEZELŐT:

Név: Hotel & More Nostra Kft.
Székhely: 1022 Budapest, Fillér utca 84/a
E-mail cím: info@oxigenhotel.hu
Telefon: +36 30 147 04 91
ADATKEZELÉSEK
Az Európai Unión belüli adattovábbítások és az adatfeldolgozók listáját külön dokumentum
tartalmazza, amely jelen tájékoztató mellékletét képezi.
1. FOGLALÁS, AJÁNLATKÉRÉS

Kezelt adatok
Vezeték-és keresztnév
E-mail cím
Telefonszám

Az adatkezelés célja
A kapcsolatfelvételhez, az ajánlatkéréshez, a
foglaláshoz és a szabályszerű számla kiállításához
szükséges.
Kapcsolattartás.
Kapcsolattartás, a foglalással, az ajánlatkéréssel, a
számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb
egyeztetése.

Számlázási adatok

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az
abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése.

Foglalással kapcsolatos adatok (dátum és
időpont, érkezés ideje, távozás ideje,
felnőttek száma, gyermekek száma,
A foglalás lehetővé tétele.
gyermekek életkora, ellátás típusa,
szobatípus)
A foglalás/ajánlatkérés időpontja
Technikai művelet végrehajtása.
A foglalás/ajánlatkérés-kori IP cím
Technikai művelet végrehajtása.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Az érintettek köre: A weboldalon foglaló/ajánlatot kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Felhasználó ajánlatkérésére
történő válasz megadása után azonnal törlésre kerülnek az adatok (ebben az esetben már
hírlevelet sem jogosult adatkezelő küldeni részére), amennyiben nem foglalt szobát.
Amennyiben Felhasználó foglalt szobát az Adatkezelő rendszerében, ezzel szerződés jött
létre, így a személyes adatok törlésének határidejét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § (2) bekezdése szabályozza, ez alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az
analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések
hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei:
A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot
ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető
tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai, szerződéses adatfeldolgozók
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
módokon tudja érintett kezdeményezni:
o
o

postai úton a 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1. a. ép. címen
e-mail útján az info@oxigenhotel.hu e-mail címen,

o

telefonon a +36 30 147 04 91 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, szerződés
teljesítéséhez szükséges adatkezelés, 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.)
13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén
úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, valamint szobafoglalásra/rendezvényfoglalásra
(szervezésre) irányuló szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megadását írja elő, ezért Ön
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a foglalást teljesíteni.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a
foglalását, ajánlatkérését feldolgozni, valamint teljesíteni.
2. BEJELENTŐ LAP
Kezelt adatok
Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév,
anyja neve, születési
A kapcsolatfelvételhez, az ajánlatkéréshez, a foglaláshoz és a
hely és idő,
szabályszerű számla kiállításához szükséges. Vélemény kikérése
állampolgárság,
szolgáltatás fejlesztése érdekében. Kapcsolattartáshoz. Kötelező
útlevél/igazolványszám, adatszolgáltatás teljesítéséhez.
vendég neme
Kapcsolattartás, vélemény kikérése szolgáltatás fejlesztése
E-mail cím, lakcím
érdekében.
Kapcsolattartás, a foglalással, az ajánlatkéréssel, a számlázással
Telefonszám
kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
A kapcsolatfelvételhez, az ajánlatkéréshez, a foglaláshoz és a
További vendégek
szabályszerű számla kiállításához szükséges. Kapcsolattartáshoz.
neve, születési ideje,
Kötelező adatszolgáltatás teljesítéséhez. Gyermekek adatainak
helye, neme
jogszerű kezelése érdekében.
A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel
Számlázási adatok
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése.
Fizetés módja,
bankkártya adatok,
szobaszám, vendégek Igényelt szolgáltatások és különleges igények teljesítése érdekében.
száma, törzsvendég
azonosító,

szállásutalvány
azonosító,
ajándékkártya
azonosító, allergiára
vonatkozó adatok,
egészségügyi
alkalmasság és az ehhez
kapcsolódó
megjegyzések,
gépjármű rendszáma
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Az érintettek köre: A szállodai szolgáltatást igénybevevő valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Szolgáltatás igénybevételével az
Adatkezelő rendszerében szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határidejét a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szabályozza, ez alapján 8 évig
meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az
analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések
hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

A szállodának jogszabályi kötelessége a vendégek számát bejelenteni a települési
önkormányzathoz, valamint az NTAK rendszerbe is rögzíteni, ezért ezen adatokat meg kell
őrizni a bejelentkezéstől számított 6 éven át.
Amennyiben külön kéri adatainak megőrzését a későbbi foglalások egyszerűsítése érdekében,
úgy kérjük, hogy ezt egyértelműen jelezze az adatkezelési lehetőségek kiválasztásánál. Ebben
az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön személys hozzájárulása lesz. Hozzájárulását
bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű
adatkezelést. Személyes adatait ebben az esetben az utolsó foglalásától számított 8 évig
tároljuk.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei:
A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot
ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető
tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai, szerződéses adatfeldolgozók
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
módokon tudja érintett kezdeményezni:
o
o
o

postai úton a 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1. a. ép. címen
e-mail útján az info@oxigenhotel.hu e-mail címen,
telefonon a +3630 147 04 91 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, szerződés
teljesítéséhez szükséges adatkezelés, 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a személyes adatok
különleges kategóriájának kezelése a 9. cikk (2) bekezdése a) pontja, az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII
törvény, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén
úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, valamint szolgáltatás igénybevételére irányuló
szerződés teljesítéséhez, illetve az Ön létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
adatok megadását írja elő, ezért Ön
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szolgáltatást teljesíteni.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a
szolgáltatási igényét teljesíteni.
3. VENDÉG KÉRDŐÍV ÉS ÉRTÉKELŐ RENDSZER
Kezelt adatok
Vezeték-és keresztnév
E-mail cím, lakcím

Telefonszám

Látogatás dátuma, szobaszám

Az adatkezelés célja
Vendégvélemény kikérése, szolgáltatás
fejlesztése, panaszok kezelése, kapcsolattartás
Vendégvélemény kikérése, szolgáltatás
fejlesztése, panaszok kezelése, kapcsolattartás,
visszajelzés teljesítése
Vendégvélemény kikérése, szolgáltatás
fejlesztése, panaszok kezelése, kapcsolattartás,
visszajelzés teljesítése
Vendégvélemény kikérése, szolgáltatás
fejlesztése, panaszok kezelése, kapcsolattartás,
visszajelzés teljesítése

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: A szálloda szolgáltatásairól az Adatkezelőnél alkalmazott
minőségbiztosítási folyamat részeként, elektronikus és papír alapú vendég kérdőív
alkalmazásával, illetve értékelő rendszer segítségével adhatják meg a Vendégek a
véleményüket.
Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán a konkrét panaszok kivizsgálást, illetve a
válaszadás biztosítását szolgálja.
Az így kapott véleményeket és az ehhez kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott vendégre
vissza nem vezethető adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja.
Amennyiben véleményét anonim módon közli az Adatkezelővel, abban az esetben nem kezel
személyes adatot.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés ezen formájában
megkapott személyes adatokat a kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolása után az adott évet
követő egy év elteltével töröljük. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet
és felhasználónevet az Ön ilyen irányú kérése esetén azonnal töröljük.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei:
A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot
ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető
tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
módokon tudja érintett kezdeményezni:
o
o
o

postai úton a 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1. a. ép. címen
e-mail útján az info@oxigenhotel.hu e-mail címen,
telefonon a +3630 147 04 91 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása.
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén
úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, ezért köteles a személyes adatokat megadni, hogy az
Adatkezelő tudja a kötelezettségeit teljesíteni.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal, vagy a hozzájárulás visszavonása azzal a
következményekkel jár, hogy az Adatkezelő kérdését, kérését, panaszát megválaszolni,
valamint a jogi kötelezettségeit teljesíteni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt
megelőző jogszerű adatkezelést.
5. KAMERARENDSZER
A szálloda területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága
érdekében. A kamerás megfigyelés tényét az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg
jelzi.
A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem, illetve a Vendégek személyes értékeinek
védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértés észlelése, az elkövető tettenérése, jogsértő
cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel
nem érhető el.
A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről részletes tájékoztatást a helyszínen a Front
Office munkatársaitól kaphat. A kamerarendszer működési területéről, a konkrét kamerák
elhelyezkedéséről, a megfigyelés tárgyáról, üzemeltetés céljáról, megfigyelés technikai
feltételeiről és a rögzített felvételek tárolásának idejéről készült jelen adatekezlési tájékoztató
mellékleteként rögzített külön adatkezelési tájékoztatóban kaphat konkrét információt.
6. ÜGYFÉLKAPCSOLAT, ÜZLETI HÍRLEVÉL KÜLDÉSE
Kezelt adatok
Vezetéknév és
keresztnév

Az adatkezelés célja
Kapcsolattartás, azonosítás

Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél,
értékesítés
e-mail cím, telefonszám Kapcsolattartás, üzleti cél, értékesítés
cégnév

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy
szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és
az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5
évig tart. Céges partnerek esetében a vezetők által kijelölt kapcsolattartó bármikor tiltakozhat
az adatkezelés ellen. Az adatkezelés ebben az esetben az Ön tiltakozásáig, vagy a
kapcsolattartói státusz megszűnéséről szóló jelzésig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei:

A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot
ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető
tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett
kezdeményezni:
o
o
o

postai úton a 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1. a. ép. címen
e-mail útján az info@oxigenhotel.hu e-mail címen,
telefonon a +3630 147 04 91 számon.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelőnek a szálloda és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez, valamint az
értékesítéshez fűződő jogos érdeke. Valamint az alábbi szabályozások érvényesítése:
-

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.

-

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. Törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. (4) Az elévülést kizáró megállapodás
semmis.

Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését/egyéb kérését teljesíteni.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a
rendelését/kérését feldolgozni.
Valamint üzleti/céges partnerek esetében a vezetők által kijelölt kapcsolattartó bármikor
tiltakozhat az adatkezelés ellen, mivel ezen jogalappal végzett adatkezelés az Adatkezelő
jogos érdekei közé tartozik. Az adatkezelés ebben az esetben az Ön tiltakozásáig, vagy a
kapcsolattartói státusz megszűnéséről szóló jelzésig tart.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

7.KAPCSOLATFELVÉTEL
Kezelt adatok
Az adatkezelés célja
Vezetéknév és keresztnév
Azonosítás
E-mail cím
Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
Telefonszám
Kapcsolattartás
Üzenet tartalma
A válaszadáshoz szükséges
A kapcsolatfelvétel időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A kapcsolatfelvétel-kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig
tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei:
A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot
ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető
tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett
kezdeményezni:
o
o
o

postai úton a 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1. a. ép. címen
e-mail útján az info@oxigenhotel.hu e-mail címen,
telefonon a +3630 147 04 91 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
Tájékoztatjuk, hogy
a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és kapcsolat felvételhez szükséges.
Köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk, kapcsolatot
tudjunk Önnel tartani, kéréseit/kérdéseit meg tudjuk válaszolni.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a
kapcsolatot a Szolgáltatóval.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

8.HÍRLEVÉL, Direkt Marketing TEVÉKENYSÉG
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. Törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a
regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait
kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató
minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli
nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
Kezelt adatok
Vezetéknév és keresztnév
e-mail cím
A feliratkozás időpontja
A feliratkozás kori IP cím

Az adatkezelés célja
Azonosítás
Hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele. Tájékoztatás
küldése az aktuális akciókról és új szolgáltatási ajánlatokról.
Technikai művelet végrehajtása.
Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet)
küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről,
akciókról, új funkciókról, szolgáltatásokról, ajánlatokról stb.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai, a
vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a
szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai
kezelhetik, illetve a szerződéses adatfeldolgozók, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
módokon tudja érintett kezdeményezni:
a.
b.
c.
d.

postai úton a 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1. a. ép. címen
e-mail útján az info@oxigenhotel.hu e-mail címen,
telefonon a +3630 147 04 91 számon.
valamint a hírlevélhez kapcsolódó leiratkozó link segítségével.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk
hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban
rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően,
annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával
adható át.

Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul. Ön köteles a
személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Ön bármikor ingyenesen
leiratkozhat a hírlevél szolgáltatásról.
Az adatszolgáltatás elmaradása, vagy az adatkezelési hozzájárulás/hírlevélről való leiratkozás
azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni a továbbiakban.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.
9. TÖRZSVENDÉG PROGRAM
Kezelt adatok
Vezetéknév és keresztnév
Eltöltött éjszakák száma
lakcím
Telefonszám
E-mail cím
Születési dátum

Az adatkezelés célja
Azonosítás
Azonosítás
Értesítés küldése a kedvezményekről, ajánlatokról
Kedvezményekkel kapcsolatos tájékoztatás, kapcsolattartás
Értesítés küldése a kedvezményekről, ajánlatokról
Egyedi ajánlatok, kedvezmények és ajándékok küldése

Az érintettek köre: Minden visszatérő és a programban résztvevő vendég érintett.
Az adatkezelés célja: Kedvezmények nyújtása a jogosultak számára. Értesítés küldése a
kedvezményekről, ajánlatokról.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a programból való leiratkozásig tart az adatkezelés. A tag személyes
adatait az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig
tárolja, az abban rögzített határidők leteltével törli azokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai, a
vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a
szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai
kezelhetik, illetve a szerződéses adatfeldolgozók, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
módokon tudja érintett kezdeményezni:
a.
b.
c.
d.

postai úton a 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1. a. ép. címen
e-mail útján az info@oxigenhotel.hu e-mail címen,
telefonon a +3630 147 04 91 számon.
valamint a hírlevélhez kapcsolódó leiratkozó link segítségével.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontban
foglaltak.
Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön köteles a személyes adatokat megadni, ha
részt szeretne venni a törzsvendég programban, kedvezményekről értesítést szeretne kapni
tőlünk. Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését.
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk
Önnek kedvezményes ajánlatokat küldeni, illetve hozzájárulás nélkül nem lehet a törzsvendég
program tagja.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.
10. AJÁNDÉKKÁRTYA ÉS SZÁLLÁSUTALVÁNY
Kezelt adatok
Vezetéknév és keresztnév
Számlázási adatok
Kézbesítési név és cím
Telefonszám
E-mail cím

Az adatkezelés célja
Azonosítás
Számla kiállítása
Kézbesítés online megrendelés esetén
Személyes kapcsolattartás, adatok egyeztetése
Kapcsolattartás, adatok egyeztetése, kézbesítés

Az érintettek köre: Minden ajándékutalványt és/vagy szállásutalványt megrendelő/vásárló
érintett.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az ajándékutalvány és/vagy szállásutalvány kézbesítése
és egyeztetés érdekében, számlázás.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az így kapott személyes adatokat
az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig tárolja, az
abban rögzített határidők leteltével törli azokat.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai, a
vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a
szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai
kezelhetik, illetve a szerződéses adatfeldolgozók, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
módokon tudja érintett kezdeményezni:
o
o
o

postai úton a 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1. a. ép. címen
e-mail útján az info@oxigenhotel.hu e-mail címen,
telefonon a +3630 147 04 91 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontban
foglaltak. az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén
úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön köteles a személyes adatokat megadni, ha
részt szeretne venni a törzsvendég programban, kedvezményekről értesítést szeretne kapni
tőlünk. Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését.
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk
Önnek kedvezményes ajánlatokat küldeni, illetve hozzájárulás nélkül nem lehet a törzsvendég
program tagja.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

11. BANKKÁRTYA ADATOK
Kezelt adatok
Kártyán szereplő név
Kártya száma
Kártya lejárata

Az adatkezelés célja
Azonosítás, foglalás biztosítása
Foglalás összegének lehívása, azonosítás
Azonosítás, ellenőrzés

Az érintettek köre: Minden szolgáltatást igénybevevő és kártyával fizető érintett.
Az adatkezelés célja: Foglalás biztosítása, avalmint a foglalás végösszegének vagy egy
részének lehívása lemondástól függően.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A bankkártya adatok titkosításra
kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében kizárólag az arra jogosult személy részére
lehetséges. A szállodából történő távozást követően az adarok többé nem fedhetők fel,
hozzáférés nem lehetséges. Az adatokat 8 év után törli az adatkezelő.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre a feladatra külön kijelölt munkavállalója
kezelheti.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
módokon tudja érintett kezdeményezni:
o
o
o

postai úton a 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1. a. ép. címen
e-mail útján az info@oxigenhotel.hu e-mail címen,
telefonon a +3630 147 04 91 számon.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, 6. cikk (1) bekezdés b) pontban foglaltak. az
Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén
úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés a szerződés teljesítésén alapul. Ön köteles a személyes adatokat megadni,
ami a szolgáltatás nyújtás feltétele.
Amennyiben az adatkezeléshez szükséges adatokat nem adja meg annak az a
következménye, hogy nem tudja igénybe venni a szolgáltatásokat.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.
12. PANASZKEZELÉS
Kezelt adatok
Vezeték-és keresztnév
Lakcím
E-mail cím
Telefonszám
Számlázási név és cím
Panasz előterjesztésének helye,
ideje és módja
Panasz részletes leírása,
bizonyítékok jegyzéke
Azonnali kivizsgálás esetén az
Adatkezelő nyilatkozata
panasszal kapcsolatos
álláspontjáról
A jegyzőkönyvet felvevő és
panasztevő személy aláírása
Jegyzőkönyv felvételének helye
Telefonon vagy elektronikus
úton közölt panasz esetén egyedi
azonosító

Az adatkezelés célja
Azonosítás, kapcsolattartás.
Válasz megküldése
Kapcsolattartás, válasz megküldése
Kapcsolattartás.
Azonosítás, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő
minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
Azonosítás, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő
minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
Azonosítás, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő
minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése,
panasz kivizsgálása
Problémák kezelése, panasz kivizsgálása

Azonosítás, kapcsolattartás, problémák kezelése
Azonosítás
Azonosítás

Az érintettek köre: A hotel szolgáltatásaival kapcsolatban minőségi kifogással élő, panaszt
tevő valamennyi érintett.
Az adatk